Tốt nghiệp loại giỏi Đại học FPT
3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, lập trình
3 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy lập trình, STEM cho trẻ